فاران تابش
faran Tabesh

اولین نیستیم ولی بهترینیم

در استان البرز بدون کد

0261890

50u
سیستم گرمایش تابشی مدل U (صنعتی)
slab
درایر خشک کن کوپ اسلب
mah
پنکه مه پاش
seramiky
سیستم گرمایش سرامیکی
40u
سیستم گرمایش تابشی مدل L (گلخانه ایی)
slabkhat
کوره تابشی خط اسلب
tail
پنکه مه پاش
kabab
سیستم گرمایش سرامیکی