معرفی نمایندگی

slide-8292c76

نمونه کارها و پروژه ها

گونی بافی گیلان کوب
گونی بافی گیلان کوب
بستنی هیرکان
بستنی هیرکان
 مجموعه گردشگری مزرعه سبز قوها
مجموعه گردشگری مزرعه سبز قوها
تاریخچه استفاده از سیستم گرمایش تابشی

تاریخچه استفاده از سیستم گرمایش تابشی

در نظر گرفتن مکان و تعداد مناسب گرماتاب

در نظر گرفتن مکان و تعداد مناسب گرماتاب

تعویض لوله های گرماتاب چه اهمیتی دارد و چگونه انجام می شود؟

تعویض لوله های گرماتاب چه اهمیتی دارد و چگونه انجام می شود؟

تهویه گرماتاب

تهویه گرماتاب

دستگاه گرماتاب در مرغداری

دستگاه گرماتاب در مرغداری

سیستم گرمایش تابشی از سقف چیست؟

سیستم گرمایش تابشی از سقف چیست؟

  • رشت-بلوار انصاری-امارت پدر-طبقه4-واحد4
  • 013-34261